Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 1
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 2
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 3
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 4
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 5
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 6
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 7
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 8
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 9
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 10
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 11
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 12
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 13
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 14
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 15
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 16
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 17
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 18
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 19
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 20
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 21
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 22
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 23
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 24
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 25
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 26
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 27
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 28
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 29
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 30
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 31
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 32
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 33
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 34
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 35
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 36
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 37
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 38
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 39
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 40
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 41
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 42
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 43
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 44
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 45
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 46
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 47
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 48
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 49
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 50
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 51
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 52
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 53
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 54
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 55
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 56
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 57
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 58
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 59
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 60
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 61
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 62
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 63
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 64
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 65
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 66
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 67
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 68
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 69
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 70
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 71
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 72
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 73
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 74
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 75
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 76
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 77
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 78
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 79
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 80
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 81
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 82
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 83
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 84
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 85
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 86
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 87
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 88
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 89
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 90
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 91
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 92
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 93
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🙋‍♀️ Ch'ia_S,ẻ_C;ó_T'ÂM 🙋‍♀️ Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
LK Raw Hàn nhé các bạn ơi:

https://s.𝘪d/chi-mot-ngay-raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Nguyá»…n Thị Minh Trang Thành viên 8 giờ trước Chapter 64 Báo vi phạm
heli càng nhìn càng đẹp trai
mà bộ này tranh vẽ đẹp thật sự ,cả nhân vật phụ lẫn chính đều đẹp ,mê quá điemoemo
Author Trả lời
LUUUU Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Mê Medea quá à
Author Trả lời
vanh Thành viên 12 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
Cho mình hỏi là CHAP bao nhiêu 2 CHỊ hoán đổi lại VẬY Ạ !
Author Trả lời
Hi July Thành viên 15 giờ trước Chapter 88 Báo vi phạm
Nữ chánh ngầu ngầu các thứ emo
Author Trả lời
Hi July Thành viên 15 giờ trước Chapter 88 Báo vi phạm
Ngại ngùng các thứ
Author Trả lời
Hi July Thành viên 15 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
Đẩy thuyền cho cặp chj tóc vàng zới anh tóc đỏ emo
Author Trả lời
vanhh Thành viên 15 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
cho mình hỏi là chap nào 2 chị hoán đổi lại vậy ạ
Author Trả lời
Helio Rose Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Mình xin share nốt cái cfs mà mình khá là ưng ý tiện thể sẽ có bạn hỏi mấy cái cfs này kiếm ở đâu. Thì các bạn lên fb gõ manhwa confession là được nha
Author Trả lời
Helio Rose Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
#ManhwaConfession7365
Về bộ "Your Throne" mình muốn nói là.....
1) Đây không phải là truyện ciểu anh yêu em ỏ em cũng yêu anh chụt chụt nên xin các bạn đừng "Ai là na9 vậy?" =))))) Mình thích bộ này vì nó thoát khỏi motif xuyên không và iêu đương các thứ, kbiet sau này có yêu gì không nhưng mà nếu các bạn thuộc thể loại chụt chụt sớm thì bye bye đừng hối chị nhà mình :)
2) ĐM HÃY HIỂU CHO PSYCHE, HÃY HIỂU CHO PSYCHE, một đặc thù là các bạn anti đa phần chê bánh bèo các thứ nhưng xin người hãy biết Psyche hoàn cảnh như nào và đây đ phải bộ truyện nữ phụ õng ẹo và nữ chính tiêu diệt nữ phụ ;-; Psyche đã giúp cho Medea cảm thấy ấm lòng hơn trong cuộc chiến khốc liệt với Yialos
*Bộ này thật sự rất đáng đọc, art chau chuốt lắm nhé, rất recommend
Author Trả lời
Helio Rose Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
Ai đang có ý định đọc bộ này mà cần review thì đây nha :Khá ổn so với mặt bằng chung, hơi buff quyền lực nhưng vẫn có lý. Background của Psyche khá hay, phản diện thì ác không trình bày hoàn cảnh lấy lòng thương của độc giả, char nam sôi nổi (tuyến nv điển hình của mọi truyện) vẫn có não, không phải bốp báp tay nhanh hơn não, hữu dũng vô mưu, có duy nhất một char mình không hài lòng là Helio người thân cận của Medea, tình cảm của anh này thái quá một cách khó hiểu mà chưa có giải thích gì đến tận bây giờ, mọi nét tính cách của các nhân vật quan trọng khác thì hầu như đã được làm rõ trừ anh này.
Nhìn chung là ổn, đáng đọc. Mình lấy cmt này ở bên manhwa cfs nha mn. Chứ không phải cmt của mình
  • Author
    Baka Hisui <3 Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
    chuẩn, mình cũng chẳng hiểu mấy về tình cảm của Helio giành cho Medi
Author Trả lời
Trần KathrynGin Thành viên 17 giờ trước Chapter 88 Báo vi phạm
Ngầu quá chụy Medea 😎emo
Author Trả lời
Trần KathrynGin Thành viên 18 giờ trước Chapter 76 Báo vi phạm
Thế chap nầy đổi lại cho nhau gòi shao ạ?
Author Trả lời
bling bling Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
medea ngầu quá zậy
Author Trả lời
chin kuro Thành viên 1 ngày trước Chapter 88 Báo vi phạm
pick cuối chị nhà toyyy đúng ngầuuuuemo