Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 - Chapter 47

[Cập nhật lúc: 23:25 07/07/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 130
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 131
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 132
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 133
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 134
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 135
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 136
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 137
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 138
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 139
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 140
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 141
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 142
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 143
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 144
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 145
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 146
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 147
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 148
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 149
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 150
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 151
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 152
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 153
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 154
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 155
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 156
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 157
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 158
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 159
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 160
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 161
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 162
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 163
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 164
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 165
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 166
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 167
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 168
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 169
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 170
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 171
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 172
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 173
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 174
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 175
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 176
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 177
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 178
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 179
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 180
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 181
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 182
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 183
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 184
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 185
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 186
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 187
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 188
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 189
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 190
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 191
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 192
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 193
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 194
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 195
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 196
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 197
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 198
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Ngọc My Thành viên 3 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
cưng ber quá đi mất tr oi đocn xong kiểu um em trai ai lớp diu=))))))
Author Trả lời
Ngọc My Thành viên 3 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
tr oi ber dễ thương mà trung thành quá chị iu em nhiều lắm
Author Trả lời
🐳🐳 Chia_S'ẻ_C.ó_Tâm 🐳 🐳 Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra ( đọc tiếp tầm 220+ ) :

https://s.𝘪d/solo-leveling-audio

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
. :>>> Thành viên 5 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Cho mik hỏi chap này là chap bao nhiêu trong truyện chữ ạ
Author Trả lời
Ains Ooal Grown Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Truyện ngày càng nhảm, main combat hoài nên truyện h đâm ra chán vl, kỹ năng chẳng có thay đổi gì cả, toàn mấy chiêu cũ rích đâm, đá, chém, đấm, hồi phục này nọ. Đừng có lấy mấy chiêu từ ss1 nhào tới nhào lui, main thì chẳng có toan tính gì, cứ nhào vô đánh như thằng khùng, thua thì t/giả buff hết sức vô lý, thắng thì suốt ngày, hoan hô sung jin woo. 1 vài lần thì hay chứ lặp đi, lặp lại như ngán vl
 • Author
  ✿NOLAN ✿ Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Thế thì m viết truyện khác đi.
Author Trả lời
duy quốc Thành viên 7 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Liệu có thể lật kèo ??
 • Author
  Nguyên Anh Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Cứ từ từ theo dõi hoặc đọc light novel để biết. Đừng nghe bọn nó spoil. Mất vui
 • Author
  44 90 Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  bạn đã bao giờ thấy thanh niên này có trận mào là ko lật kèo đc ko
Author Trả lời
Momon Thành viên 7 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Truyện này nếu end thì được 500chap không vậy
Author Trả lời
La Phong Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
buff ghê thế
Author Trả lời
Goenit Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Nhật có làm truyện dìm nước khác không mn
Author Trả lời
Rồng Vàng Thành viên 9 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
bất ngờ không đĩ mẹ mày
Author Trả lời
Skt Sao bóng tối Thành viên 9 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Cho hỏi chap mà sung jin-wo cưới cha hea-in là chấp bao nhiêu trong light novel
Author Trả lời
Minh Bình Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
Hay hay hay  quá đi mắt ko chuyện nào hay như truyện này nhanh ra nhiều chap chúc 😍😍😍😍
Author Trả lời
➻❥ тú☂ᴀɴн ✿ <3 Thành viên 10 giờ trước Chapter 5 Báo vi phạm
ờ h đọc lại mới thấy, cho hoi thợ săn Cha có phải có sức mạnh từ mãnh vở ánh sáng không hay cả HQ chỉ có ông chủ tịch thôi
Author Trả lời
Linh-ta Yurri Thành viên 12 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
truyện chữ cho bạn nào chưa biết lun nè :3
http://bb**link.com/truyensololeveling
Author Trả lời
Linh-ta Yurri Thành viên 12 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
mọi người ơi!  link eng cho ai nào cần nè: http://bb**link.com/evelingsolo .   bỏ  ** nha.